CKN

Roba Katsu

 

ROBA KATSU & TERIYAKi

NOW OPEN


Roba_Katsu_Logo-01.png
 

Robat_Katsu_Menu_2pg_061019_website-02.png
Robat_Katsu_Menu_2pg_061019_website-01.png

DELIVERY OPTIONS


LOCATION

ROBA KATSU & TERIYAKI
HMART AUSTIN - FOOD COURT

11301 Lakeline Blvd
Austin, TX 78717

(737) 717-6905